12.10.08

Russian Paintings Gallery - Alecksandrow Vladimir


(1972 …)


Thân phận
Thân phận, Nguyễn Hoài Nam, sơn dầu trên bố (100*100) 
 
Related Posts with Thumbnails